لیست خوانندگان (منشدها) برجسته جهان اسلام

 • احمد بوخاطر
 • بلال الکبیسی
 • حسین الجسمی
 • عبدالله المهداوی
 • عماد رامی
 • عمر العمیر
 • فرهاد اکبر
 • ماهر زین
 • محمد العمری
 • مشاری راشد العفاسی
 • منصور السالمی